Stajnia Wydrza fotografie z aparatu (171
 

Regulamin
Zasady ogólne

*Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.

** Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektów i na terenie przyległym zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do poleceń pracowników i obsługi stajni.

***Właściciele koni, osoby biorące udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel stajni nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka lub pozostawione bez opieki.

1. Godziny otwarcia:
Poniedziałek - nieczynne
Wtorek-piątek – 14.00- 20.00
Sobota-niedziela – 8.00-20.00
*Wyżej wymienione godziny mogą ulec zmianie ze względu na urlopy pracowników, święta, prace polowe, itp. Zmiany godzin pracy ośrodka będą podawane z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Poza godzinami prowadzenia zajęć na terenie stajni mogą przebywać tylko pracownicy, właściciele koni oraz osoby dzierżawiące! Po godzinie 20:00 przebywanie na terenie stajni jest możliwe tylko za zgodą właściciela lub instruktora.
3. Na terenie stajni, a szczególnie w obecności koni należy zachowywać się spokojnie, nie biegać ani nie krzyczeć.
4. Wejście do stajni wyłącznie za zgodą lub w obecności instruktora.
5. Obowiązuje zakaz dokarmiania zwierząt bez wiedzy i zgody pracowników stajni.
6. Samochody lub pojazdy zmotoryzowane należy parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Prosimy nie stosować sygnałów dźwiękowych, gdyż grozi to ewentualnym spłoszeniem się koni.
7.  Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz poruszania się rowerami, quadami, deskorolkami, na rolkach, na hulajnogach lub innych tego typu urządzeniach. Zakaz dotyczy również sanek.
8.  Zabrania się wprowadzania psów na teren stajni.
9.  Pragniemy uczulić Państwa na dziecięce wózki spacerowe, torebki foliowe oraz parasolki, ponieważ konie się ich wyjątkowo boją.
10. Zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie stajni. Surowo zabrania się podchodzenia do koni i jazdy konnej w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Palenie papierosów oraz wyrobów tytoniowych dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
12. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz wzniecania go na terenie całego obiektu.
13. Dzieci i młodzież do lat 18 na terenie obiektu mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
14. Za mienie osób przebywających na w/w terenie, nie ponosimy odpowiedzialności.
15. Obsługa ma prawo doprowadzić do usunięcia z terenu Stajni Wydrza osoby, które nie przestrzegają Regulaminu.

 

Regulamin szkółki jeździeckiej

Zajęcia w szkółce jeździeckiej mają na celu naukę, podnoszenie i doskonalenie umiejętności jeździeckich oraz kształtowanie świadomości jeździeckiej opartej na wiedzy, wyczuciu oraz empatii.

 1. Jazda konna zaliczana jest do sportów o podwyższonym ryzyku i choć dokładamy wszelkich starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku. Instruktor odpowiada cywilnie do wysokości wykupionego odszkodowania. 

 2. Zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW.

 3. Termin jazdy umawiany jest telefonicznie.

 4. OBOWIĄZUJE LIMIT WAGOWY JEŹDZCÓW! Kobiety - 80 kg ,Mężczyźni - 90 kg

 5. Instruktor ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć z siodła w sytuacji, w której stwierdzi, że jeździec jest za ciężki, aby móc wsiąść na konia. Wtedy zajęcia zostają przeprowadzone z ziemi.

 6. Na terenie obiektu, a szczególnie podczas zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora i dotyczy to zarówno jeźdźców, jak i ich rodziców/opiekunów.

 7.  Obowiązuje nakaz zakładania kasków ochronnych (możliwość nieodpłatnego wypożyczenia na miejscu). Jeździec powinien mieć założony kask już na etapie przygotowywania konia do jazdy.

 8. Dzieci i młodzież do 15 roku życia podczas jazdy powinni posiadać kamizelki ochronne (nieodpłatnie do wypożyczenie na miejscu).

 9. Przystępując do lekcji jazdy konnej należy zadbać o odpowiedni strój tj. pełne obuwie o twardej podeszwie, długie spodnie, związane włosy, zapięta bluza/kurtka oraz brak biżuterii. Dodatkowo prosimy o zakładanie stonowanych kolorystycznie ubrań - konie mogą nerwowo zareagować na intensywne jaskrawe kolory. 

 10. Obowiązuje zakaz wchodzenia do boksów koni oraz na padoki bez zgody instruktora.

 11. Zakaz dokarmiania koni, wyjątek stanowi nagroda po jeździe.

 12. Jeźdźcy upoważnieni do samodzielnego przygotowywania koni do jazd, zobowiązani są do przybycia do stajni minimum 20 minut przez rozpoczęciem jazdy.

 13. Spóźnienie na jazdę skutkuje skróceniem czasu zajęć.

 14. Opłatę za lekcje należy uiścić u instruktora PRZED rozpoczęciem zajęć.

 15. Uiszczenie opłaty za jazdę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w zajęciach oraz akceptację regulaminu.

 16. Istnieje możliwość wykupienia imiennego karnetu (poziomy I, II, III oraz treningi sportowe).

 17. Dla osób jeżdżących raz w tygodniu przeznaczony jest karnet obejmujący 5 lekcji. Karnet ten ważny jest 5 tygodni.

 18. Dla osób jeżdżących  dwa razy lub więcej w tygodniu przeznaczony jest karnet obejmujący 10 lekcji. Karnet ten ważny jest 5 tygodni.

 19. Na odrobienie jazdy odwołanej nie później niż dzień przed planowanym terminem, jeździec ma tydzień. Jazdy nie odrobione po upływie 5 tygodni od zakupu karnetu przepadają.

 20. W karnecie można odwołać i odrobić JEDNE zajęcia w przypadku karnetu na 5 zajęć oraz DWOJE zajęć w przypadku karnetu na 10.

 21.  Karnet skierowany jest do osób jeżdżących regularnie, minimum raz w tygodniu.

 22. Wraz z wykupieniem karnetu przypisana zostaje jeźdźcowi stała godzina/godziny jazdy/jazd w tygodniu. Przez czas trwania karnetu godzina ta jest niezmienna.

 23. Osoby, które chcą mieć gwarancję stałej godziny w tygodniu zobowiązane są wykupić karnet.

 24. Karnet opłaca się z góry za wszystkie jazdy u instruktora lub przelewem (należy okazać potwierdzenie transakcji) - wtedy dopiero zostaje ustalona stała godzina jazd.

 25. Nieopłacenie nowego karnetu w chwili wygaśnięcia starego skutkuje anulowaniem stałej godziny w tygodniu.

 26. Jedne zajęcia z karnetu przeznaczone są naukę czyszczenia i siodłania, lonżowania, pracy z ziemi lub na zajęcia teoretyczne - temat zajęć odpowiedni dla danego poziomu.

 27. Termin zajęć teoretycznych może się różnić od stałej wyznaczonej godziny jazdy. Nie ma możliwości odrobienia zajęć teoretycznych zorganizowanych (ich termin podawany jest minimum 3 tygodnie wcześniej).

 28. Karnet jest imienny i znajduje się w instruktora.

 29. Instruktor wpisuje odbyte jazdy do karnetu.

 30. JAZDA LICZY SIĘ JAKO ODBYTA W CHWILI, GDY JEŹDZIEC ODWOŁAŁ JĄ TEGO SAMEGO DNIA! *bez względu na sytuacje losowe

 31. Jeśli zajęcia zostały odwołane wcześniej niż 24h przed planowana godziną treningu, to istnieje możliwość ich odrobienia. Termin ustalany indywidualnie z instruktorem.

 32. Instruktor ma prawo odwołać jazdę ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, silny wiatr, burzę, skrajne upały bądź z innych przyczyn losowych. Zajęcia nie liczą się wtedy jako odbyte i można je odrobić w innym terminie. 

 33. O poziomie jeździeckim danego jeźdźca każdorazowo decyduje instruktor, także on stwierdza czy uczeń jest już gotowy przejść na wyższy poziom.

 34. Osoby jeżdżące, umawiające się do nas na pierwsze zajęcia zobowiązane są do odbycia jazdy próbnej/sprawdzającej, podczas której instruktor określi poziom danej osoby oraz dobierze odpowiedniego konia na przyszłe zajęcia. Z jazdy próbnej zwolnione są osoby posiadające minimum brązową odznakę jeździecką.

 35. O doborze konia na jazdę każdorazowo decyduje instruktor.

 36. Instruktor decyduje również o tym, gdzie odbywać się będzie jazda (plac skokowy, czworobok, lonżownik lub hala).

 37. Na ujeżdżalni, placu do jazd ma prawo przebywać wyłącznie instruktor oraz jeźdźcy. W tym czasie rodzice proszeni są o zajęcie miejsc na ławkach znajdujących się przy ujeżdżalni. 

 38. Prosimy, aby w trakcie jazd rodzice oraz pozostałe osoby, które nie biorą udziały w jeździe, nie kręciły się wokół placu do jazdy, ponieważ rozpraszają tym samym konie i mogą doprowadzić do ich spłoszenia.

 39. W przypadku małych dzieci, rodzic może zostać poproszony o asekuracje podczas jazdy.

 40. Instruktor ma prawo przerwać zajęcia i poprosić osobę jeżdżąca o zejście z konia, jeśli ta nie stosuje się do jego poleceń, jej zachowanie stanowi zagrożenia dla innych jeźdźców bądź koni, umyślnie krzywdzi powierzone mu zwierzę, jej stan wskazuje na spożycie środków odurzających. W takim wypadku opłata za lekcję jest pobierana w całości.

 41. Na ujeżdżalni (plac do nauki jazdy konnej) mają prawo przebywać wyłącznie uczniowie, instruktor oraz ewentualnie pomocnik instruktora.

 42. Klient zobowiązany jest do należytego dbania o powierzony mu sprzęt, który jest własnością Stajni Wydrza.

 43. Za zniszczenie mienia sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.

 44. Z problemami i niejasnościami należy zwracać się do instruktora lub pracowników stajni.